Tworzymy KONCEPCJE

Stworzyliśmy instytut, który pomoże politykom zmienić Polskę.
Zmieniamy prawo. Zmieniamy instytucje publiczne. Zmieniamy system.
SPRAWDŻ CO ROBIMY!
about

Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju

Program dla Polski

Jesteśmy think tankiem, który postawił sobie za cel stworzenie programu gruntownych i kompleksowych reform naszego kraju. Przedstawimy diagnozy oraz rozwiązania w kluczowych obszarach życia publicznego.

Deregulacja

Polska ma jedną z najbardziej przeregulowanych gospodarek w Europie. Zamierzamy to zmienić! Przy współpracy z przedsiębiorcami, będziemy „wyłapywali” absurdy prawne, które krępują rozwój gospodarczy naszego kraju, a następnie przedstawiali propozycje legislacyjne poszerzające sferę wolności gospodarczej.

Badania i analizy

Prowadzimy działalność na polu badawczym oraz doradczym na rzecz przedsiębiorstw, organizacji branżowych i sektora publicznego.

Konsultacje społeczne

Racjonalny proces tworzenia prawa wymaga uczestnictwa strony społecznej. Podejmujemy się takiej roli w granicach wyznaczonych przez nasz statut.

Komentarze

Aktywnie komentujemy bieżące wydarzenia publiczne. Chcemy być głosem, który dociera do opinii publicznej oraz decydentów politycznych.

Networking

Nie działamy w próżni. Pragniemy współpracować z innymi organizacjami, których cele pokrywają się z naszymi.

"Uważam, że prawdziwy sukces osiągany jest ciężką pracą. Każdy inny sukces jest ulotny, chwilowy. Obojętnie, czy się jest w ogromnej firmie, czy w małej trzeba się zaangażować bez reszty."
~ Roman Kluska
about

OSTATNIE PUBLIKACJE

Services

misja i cele IPiR

Wyzwania stojące przed Polską są niezwykle trudne.

Niski poziom zaufania społecznego, czego efektem jest nie tylko narastająca polaryzacja na zwalczające się plemiona ale również wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Niewydolne instytucje i oligarchiczny system polityczny podważają i tak już kruche zaufanie obywateli do własnego państwa, zaś niedostatecznie chronione prawo własności obniża potencjał ekonomiczny.

Skomplikowane i relatywnie wysokie jak na nasz poziom rozwoju podatki powodują zamęt wśród przedsiębiorców i pracodawców zmniejszając i tak wątłe tempo akumulacji kapitału.

Nieefektywny i anachroniczny system zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego wzmaga poczucie niesprawiedliwości wśród obywateli i nie spełnia swojej roli. Kryzys polityki migracyjnej i asymilacyjnej, ciągłe ataki terrorystyczne na świecie potęgują poczucie strachu. Nadmierny interwencjonizm gospodarczy, etatyzm i przeregulowanie, skutkują niskim poziomem oszczędności prywatnych oraz możliwości ich ekonomicznie efektywnej alokacji w związku z czym rozwijamy się zdecydowanie poniżej naszego potencjału. Kryzys demograficzny zmiecie z powierzchni ziemi system zabezpieczenia emerytalnego jaki znamy obecne.

To tylko wybrane przykłady problemów z jakimi musimy się uporać jako naród jeśli chcemy z nadzieją patrzyć w przyszłość i zostawić naszym dzieciom ojczyznę w lepszym stanie niż otrzymaliśmy ją od pokolenia naszych ojców!

W swojej historii Polacy wielokrotnie dawali wyraz temu, że potrafią myśleć pro wspólnotowo, nowocześnie i twórczo. Przykładem może być Ruch Egzekucyjny, któremu przyświecała idea dobra wspólnego i świadomość konieczności reform instytucjonalnych, wyrywających kraj z objęć oligarchii.

Podobnie była w przypadku uchwalenia Konstytucji 3 maja. Śmiało możemy czerpać wzorce z najlepszych kart historii ruchów reformatorskich w Polsce.

Naszą cywilizacją jest cywilizacja europejska, która nieprzypadkowo osiągnęła tak wysoki poziom rozwoju. Niespotykana w skali globu ochrona wolności osobistej oraz prawa własności zaowocowała eksplozją przedsiębiorczości i innowacyjności, które legły u podstawy rewolucji przemysłowej. Musimy czerpać z tego dziedzictwa, nawet jeśli wiele krajów Zachodu się od niego odwraca.

Jako naszą misję poczytujemy sobie działania na rzecz

rozwoju gospodarczego Polski w szczególności poprzez zwiększenie innowacyjności, zakresu wolności gospodarczej, konkurencji rynkowej, zmniejszenie poziomu regulacji i opodatkowania oraz racjonalizację wydatków publicznych

budowy społeczeństwa obywatelskiego w szczególności poprzez poszerzenie zakresu wolności osobistej oraz propagowanie idei samorządności i pomocniczości

zwiększenia podmiotowości i niezależności państwa polskiego zarówno w wymiarze zewnętrznym jak i wewnętrznym

poprawy jakości funkcjonowania instytucji publicznych

Swoje cele realizujemy poprzez

działalność badawczą i analityczną w obszarze dziedzin związanych z celami Fundacji, w szczególności przygotowywanie raportów w danym obszarze i przedstawianie propozycji rozwiązań

monitoring działalności instytucji publicznych

organizowanie szkoleń, seminariów, kursów, konferencji, targów oraz zjazdów środowiskowych

fundowanie stypendiów i grantów

Services
Team

nasz zespół

Team

KONTAKT

Zapraszamy do współpracy!